การตัด

25-03-2013 13:24:43
(176) ที่ชื่นชอบ
   
(2051) เปิดดู

 

การตัดตรง

ลำดับขั้นในการตัดตรง  (straight cut) มีดังนี้

  1. ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะตัดลงบนชิ้นงาน จากนั้นวางชิ้นงานลงบนม้ารองเลื่อยหรือโต๊ะปฏิบัติงาน ให้ตำแหน่งที่จะตัดอยู่เลยขอบของม้ารองเลื่อยหรือขอบของโต๊ะปฏิบัติงานตามความเหมาะสมเพื่อมิให้เป็นอุปสรรค่อการปฏิบัติงาน

  2. ปรับตั้งระดับความลึกในการตัดของเครื่องเลื่อยแล้วขันให้แน่น ในการปรับตั้งระดับความลึกในการตด จะต้องปรับให้ใบเลื่อยตัดได้ลึกเลยชิ้นงานไปไม่น้อยกว่า 1/8 นิ้ว ( 3 มม.)

  3. วางเครื่องเลื่อยลงบนชิ้นงาน โดยให้ใบเลื่อยอยู่ในแนวการตัดที่ได้ทำไว้ในลำดับขั้นที่ 1

  4. เปิดสวิตซ์เครื่องเลื่อย แล้วปล่อยให้ใบเลือยหมุนจนเต็มความเร็ว

  5. เริ่มตัดชิ้นงานโดยบังคับเครื่องเลื่อยให้ตัดไปตามแนวการตัดทีได้ทำไว้ในลำดับขั้นที่ 1 ขณะทำการตัดจะต้องทำการควบคุมเครื่องเลื่อยด้วยความมั่นคง และจะต้องไม่กดเครื่องเลื่อยมากจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดและเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุขึ้นได้

ข้อสังเกตุ : อุปกรณ์บังคับ จะช่วยให้การตัดในลักษณะตัดตรงมีความเที่ยงตรงมากยิ่งชึ้น การซอยสามารถที่จะบังคับด้วยมือก็ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้รั้วซอย (rip-ping fence) ก็จะทำให้การซอยมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น

 

การตัดปากกบ

ในการตัดปากกบหรือการตัดเป็นมุม 45 องศา(miter cut) สามารถที่จะตัดด้วยการใช้มือควบคุมเครื่องเลื่อย แต่ถ้าชิ้นงานนั้นมีลักษณะที่ยากต่อการตัด กรณีนี้ก็ให้ใช้เครื่องเลื่อยร่วมกับอุปกรณ์วัดมุม(protector attachment) ซึ่งสามารถที่จะปรับให้เครื่องเลื่อยตัดเป็นมุมใดๆ ก็ได้ และสามาถที่จะตัดได้อย่างเที่ยงตรง สะดวกและตัดได้อย่างง่ายดาย

 

การตัดเพล่หรือตัดเอียง

เครื่องเลื่อยชนิดนี้ส่วนใหญ่ ฐานของเครื่องเลื่อยสามารถที่จะปรับมุมได้ โดยสามารถปรับได้ตั้งแต่ 45 องศา ถึง 90 องศา จึงสามารถตัดเป็นมุมใดๆ ก็ได้ระหว่างมุมที่ระบุ ในการปรับให้คลายนอตล็อก แล้วเอียงฐานเครื่องเลื่อยไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นขันนอตล็อกให้แน่นแล้วจึงปรับระดับความลึงในการตัดตามต้องการ จากนั้นจึงเริ่มทำการตัด ในการตัดอาจควบคุมด้วยมือ หรืออาจใช้อุปกรณ์บังคับ (jig) ก็ได้

 

การตัดมุมผสม

ในการตัดมุมผสม (compound angle cuts) สามาถที่จะทำได้ด้วยการเอียงใบเลื่อยร่วมกับการใช้อุปกรณ์วัดมุมเป็นตัวควบคุมก็ได้

 

การตัดช่องเปิดในแผ่นไม้

สำหรับการตัดช่องเปิดในแผ่นไม้ (pocket cuts) เช่นการตัดช่องเปิดเคาน์เตอร์เพื่อวางอ่านล้างมือ- ล้างหน้าก็สามารถทำได้ด้วยเครื่องเลื่อยแบบนี้ด้วยเช่นกัน กรณีนี้ก่อนเริ่มทำการตัด ให้กระดกฝาครอบเครื่องเลื่อยขึ้นเสียก่อน แล้ววางขอบทางด้านหน้าของฐานเครื่องเลื่อยเป็นจุดโยกแล้วลดใบเลื่อยลงสู่ชิ้นงานช้าๆ  ตามแนวการตัดที่วางไว้ จนกระทั่งใบเลื่อยเช้าสู่ชิ้นงานจากนั้นจึงตัดไปตามแนวที่วางไว้